Ihmiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan ilmastoneutraalin tulevaisuuden luomiseen. Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.

Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa ympäristön lisäksi ihmisiin. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, mutta voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Energiantuotanto kiinnostaa monia ja herättää jopa intohimoja.

Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheuttamista vaikutuksista avoimesti sidosryhmiemme kanssa. Esittelemme toimintaamme asiakaslehden ja verkkosivujen lisäksi muun muassa voimalaitosvierailuilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamissa. 

Toimiaksemme vastuullisesti meidän täytyy tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Selvitämme sidosryhmiemme näkemyksiä tutkimusten ja tapaamisten avulla. Lisäksi saamme paljon palautetta eri kanavien kautta, mikä auttaa meitä toiminnan kehittämisessä. Keskitämme sidosryhmävuorovaikutuksen erityisesti ajankohtaisten teemojen ympärille ja meistä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Sidosryhmille toimitusvarmuus ja fossiilisista polttoaineista luopuminen tärkeää

Teimme vuonna 2018 ison sidosryhmien verkkodialogiselvityksen vastuullisuustyöstämme. Tärkeimmäksi Helenin vastuullisuustyössä koettiin fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvien energianlähteiden, erityisesti aurinkoenergian, käytön lisääminen sekä päästöjen vähentäminen.

Tärkeimmäksi teemaksi äänestettiin toimitus- ja huoltovarmuus. Kommenttien mukaan Helenin tulee huolehtia Helsingin ja osittain myös muun Suomen toimitusvarmuudesta sekä sähkön omavaraisuudesta. Myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton yhteydessä toimitusvarmuudesta huolehtiminen nähtiin tärkeänä.

Selvityksen tulokset vaikuttivat toimintamme kehittämiseen vuonna 2019. Käytimme selvityksen tuloksia Helenin olennaisten vastuullisuusteemojen valintaan sekä viestinnän, kuten vastuullisuusraportin, kehittämiseen.

Keskustelua kivihiilestä ja bioenergiasta

Vuonna 2019 sidosryhmiämme keskustelutti erityisesti kivihiilen energiakäytön lopettaminen ja bioenergian kestävyys sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Järjestimme vuoden 2019 aikana sidosryhmillemme keskustelutilaisuudet Helenin bioenergiasuunnitelmista, tulevaisuuden energiajärjestelmästä ja lämpömarkkinoiden uudistumisesta. Jatkamme keskustelutilaisuuksien järjestämistä vuonna 2020.

Hallitus julkisti keväällä 2018 esityksen laista kivihiilen energiakäytön kieltämiseksi. Ehdotus herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua muun muassa kivihiilen korvaamisen aikatauluista ja keinoista Helsingissä. Keskustelu jatkui vuonna 2019. Osallistuimme keskusteluun tuomalla konkreettisesti esiin Helenin ratkaisuja kivihiilen korvaamiseen.    

Keskustelu bioenergian kestävyydestä jatkui muun muassa EU:n bioenergian kestävyyskriteerien lainvalmistelun myötä. Bioenergian riittävyys, luonnon monimuotoisuus, hiilen sidonta ja elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset keskusteluttivat.

Selvitykset biolämpölaitoksen rakentamisesta Helsinkiin jatkuivat vuonna 2019. Suunnitelmissa olivat alueet Patolassa, Tattarisuolla ja Vuosaaressa. Biolämmöllä korvataan osaltaan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen jälkeen. Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi päättyi keväällä 2019 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen annettua lausuntonsa, jossa todettiin tehtyjen selvitysten olevan tässä vaiheessa riittäviä. Vuosaaren biolämpölaitokselle myönnettiin ympäristölupa keväällä 2019. Helenin hallitus teki suunnittelupäätöksen Vuosaaren biolämpölaitoksesta 2019 ja investointipäätös tehtiin alkuvuodesta 2020. Tämä ja aiemmin tehdyt investointipäätökset lämpöpumpuista ja energian varastoinnista mahdollistavat Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen.  

Sekä Tattarisuon että Patolan alueiden energiakäyttöselvitykset etenevät Vuosaaren suunnittelun rinnalla ja mahdolliset päätökset niiden osalta tehdään myöhemmin. Uusia energianhuoltoalueita kuitenkin tarvitaan, energiantuotantomuodosta riippumatta.   

Tunnustusta brändin vastuullisuudesta

Sustainable Brand Index  on Pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökohtiin keskittyvä bränditutkimus, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä yritysten vastuullisuudesta. Vuosina 2017 ja 2018 Helen oli tutkimuksessa alan vastuullisin toimija, mutta vuonna 2019 sijoituksemme putosi alan kolmanneksi. Samalla putosimme kokonaissijoituksissa sijalta 32 sijalle 51. Asiakkaidemme silmissä suoriudumme edelleen hyvin, tulos on yli 100 % (vrt. kaikkien vastaajien keskiarvo 59 %).    

Tuloksiin vaikuttanee ainakin se, että kivihiilikiellon myötä kivihiilen käyttö nousi vahvasti esiin mediassa. Helenin vuonna 2019 uudistetun strategian myötä vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä on nostettu entistä tärkeämpään rooliin. Helenin vastuullisista ja kestävistä ratkaisuista viestiminen sekä asiakasnäkökulman entistä vahvempi esiintuominen voivat auttaa siihen, miten vastuullisena brändi koetaan.

Katso myös


Vastuullisuuden johtaminen

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Kehitämmekin asiakkaillemme uusia, entistä kestävämpiä energiaratkaisuja.


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on toimintamme perusedellytys.


Erinomaista palvelua

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittäminen ja mutkaton palveluasenne ovat toimintamme perusta. 


Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan kanssamme.


Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.

Jaa: