Taloudellinen vastuu

Toimimme taloudellisesti vastuullisesti.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille.  

Tavoitteenamme on kasvattaa nykyisten tuotteidemme markkinaosuutta kannattavasti ja tuoda markkinoille uusia ja kasvavia energiaratkaisuja ja -palveluita. Lisäksi tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden.  

Helenin liiketoimintavuosi 2019 toteutui tuloksellisesti erinomaisesti. Konsernin tulos parani edellisvuodesta. Kehitykseen vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnanmuutokset, sähkön markkinahinta sekä tytäryhtiö Suomen Energiaurakointi Oy:n myynti. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla.  

Toimintavuoden aikana jatkoimme mittavan investointiohjelman suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteenamme on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.  

Helen investoi erityisesti uusiutuvan energian lisäämiseen kaukolämmöntuotannossa, energian kierrätykseen lämpöpumppujen avulla sekä toimitusvarmuuteen energiaverkoissa. 

Vuonna 2019 investoimme 56 miljoonaa euroa päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Suurimmat investointimme olivat pellettilämpökeskus, Mustikkamaan luolalämpövarasto, lämpöpumput sekä Lassilan lämpölaitoksen modernisointi.  

Vuonna 2019 Helen Oy maksoi osinkoja omistajalleen Helsingin kaupungille vuoden 2018 tuloksesta 51 miljoonaa euroa (2018: 31 milj. euroa). 

Verojalanjälki

Verojalanjälki kuvaa vaikutustamme ympäröivään yhteiskuntaan. Helen Oy ja sen tytäryhtiöt Oy Mankala Ab, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energiatunnelit Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy maksoivat vuonna 2019 erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 139 miljoonaa euroa (2018: 137 milj. euroa). Lähes 1000 ihmisen työllistämisen kautta vaikutamme myös välillisesti valtion ja useiden kuntien verotuloihin.  

Helen Oy ja sen tytäryhtiöt maksavat kaikki veronsa Suomeen.

Vero ja veroluonteiset maksut 2019

Vero %
Yhteisöverot 14
Polttoaineverot 76
Kiinteistövero 1
Työnantajamaksut 9

Helen-konsernin maksamat verot ja veroluonteiset maksut olivat yhteensä 139 miljoonaa euroa.

Tilitetyt verot 2019

Vero %
Sähkövero 38
Verottajalle
tilitetty alv
56
Palkkaverot 6

Helen-konsernin asiakkaiden maksamia sähköveroja, työntekijöiden palkkojen ennakkopidätyksiä ja arvonlisäveroa tilitettiin yhteensä 244 miljoonaa euroa.

Kestävät hankinnat

Tavoitteenamme on edistää hankintojemme kestävyyttä. Otamme huomioon kestävän kehityksen koko hankintaprosessissa aina, kun se on mahdollista. Pyrimme ottamaan huomioon myös tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren. Teemme hankinnat lain ja määräysten sekä omien eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti ja hyvää liiketoimintapaa noudattaen. Varmistamme hankintaprosessissa, että eturistiriidat eivät vaikuta hankintojen käsittelyyn ja päätöksentekoon. Emme hyväksy lahjontaa toimittajayhteistyössä.

Pyydämme kilpailutusten yhteydessä kaikilta tarjoajilta selvitystä siitä, miten he huomioivat kestävän kehityksen toiminnassaan ja lisäksi hankinnan luonne huomioon ottaen arvostamme tarjouskilpailuiden vertailuperusteissa kestävän kehityksen näkökohtia. Lisäksi pyydämme hankintakohtaisia lisätietoja esimerkiksi tuotteiden valmistukseen, käyttöön ja hävittämiseen tai palvelun tuottamiseen liittyvistä kestävän kehityksen näkökohdista. Edellytämme urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa. Tarkistamme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitämme myös, onko yritys hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon.

Lisäksi valvomme yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.

Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla ja olemme mukana HSEQ-klusterissa. Klusterissa arvioimme yhteistyössä muiden teollisuuden tilaajayritysten kanssa palvelutoimittajiemme työterveys- ja työturvallisuusasioita, ympäristövastuullisuutta ja laaduntuottokykyä.

Katso myös


Vastuullisuuden johtaminen

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Kehitämmekin asiakkaillemme uusia, entistä kestävämpiä energiaratkaisuja.


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.

Jaa: