Vastuullisuuden johtaminen

Meidän tehtävämme on kehittää ennakkoluulottomasti älykkäämpiä ja puhtaampia ratkaisuja vastaamaan tämän päivän ja huomisen energiahaasteisiin.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin toimija. Tämä edellyttää vastuullisuutta.  Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille kannattavaa ja tehokasta toimintaa ja sen jatkuvaa parantamista, sidosryhmien näkemykset huomioiden. Asiakkaat, kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät vaativat meiltä muun muassa luotettavaa ja kilpailukykyistä energiantuotantoa sekä päästöjen vähentämistä.  

Ilmastonmuutos on iso ajuri ja vastataksemme sen tuomiin haasteisiin kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan energiantuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Vastuullisuustyön johtaminen

Vastuullisuuden johtaminen perustuu Helenin strategiaan ja arvoihin, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään sekä konsernin politiikkoihin ja niitä täydentäviin toimintaperiaatteisiin. Päivitimme strategian vuonna 2019 vastaamaan energia-alan murrokseen. Strategiset tavoitteemme ovat: rohkeampi & ketterämpi, parempaa tuottoa, ratkaisuliiketoiminnan vahvistaminen, kohti hiilineutraalia energiaa sekä kasvua tukeva kumppaniverkosto. Yhteistyöllä ja rohkeudella kokeilla uutta ja teemme uudesta energia-aikakaudesta totta.  

Helenin vastuullisuustyötä ohjaa strategian ja arvojen lisäksi erityisesti vastuullisuuspolitiikka ja eettiset toimintaperiaatteet. Eettiset toimintaperiaatteet ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Koko henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan toimintaperiaatteita työssään ja ne ovat osa uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Jokaisen heleniläisen velvollisuutena on ilmoittaa toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanavan myötä eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta ilmoittaminen on mahdollista myös nimettömänä. Epäillyt väärinkäytökset ja mahdolliset toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Vastuullisuustyötämme koordinoi johdon vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet -ryhmä. Käytännön vastuutyö tehdään liiketoiminta-alueilla.  

Ympäristöön, turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ovat osa Helenin yhteistä mittaristoa. Seuraamme tavoitteiden toteutumista kuukausittain Helenin johtoryhmässä sekä liiketoiminta-alueiden ja palvelutoimintojen johtoryhmissä. Käytännön vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamista toteutamme toimintajärjestelmien ja ympäristöohjeiden avulla.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi: 

  • Helen Oy:n sähkön tuotanto sekä lämmön ja jäähdytyksen tuotanto ja jakelu on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti.  

ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi:

  • Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ISO 45001 standardin vaatimukset ja työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet. Tavoitteenamme on saavuttaa ISO 45001 -sertifiointi Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n yhteiselle työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle syksyllä 2020.
  • Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n yhteiset periaatteet:  

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n työterveys- ja työturvallisuustoiminnan tavoitteena on tarjota yhtiöiden työntekijöille ja kumppaneille terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö. Toimimme lakien ja asetusten, alaa koskevien määräysten ja sopimusten ja oman turvallisuusohjeiston mukaisesti ja edellytämme sitä myös palveluntuottajiltamme.  

Edistämme hyvää työturvallisuuskulttuuria, perehdytämme henkilöstön hyvin sekä korostamme henkilöstön sekä palveluntuottajien turvallisuutta eri tilanteissa.  

Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä, tarjoamme henkilökunnallemme työterveyshuollon ja ennaltaehkäisemme työperäisten sairauksien syntymistä.  

Seuraamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Tarkemmat toimintamallit, vastuut ja tavoitteet on esitetty TTT-järjestelmässä ja vuosittain päivitettävässä työsuojelun toimintaohjelmassa.   Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme perustuu standardiin SFS-ISO 45001 ja se on osa toimintajärjestelmämme.       

  • Turvallisuus on tärkeintä kaikessa tekemisessämme: tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden kehittämiseen. Lue lisää tavoitteestamme täältä.

OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi:

  • Helen Sähköverkko Oy:n nykyinen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti. Tavoitteenamme on saavuttaa ISO 45001 -sertifiointi Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n yhteiselle työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle syksyllä 2020. Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n yhteisen järjestelmän ISO 45001 -sertifiointi korvaa Helen Sähköverkko Oy:n OHSAS 18001 -sertifioinnin, kun saavutamme tavoitteemme.

ISO 55001 -omaisuudenhallintastandardi:

  • Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n omaisuudenhallinnassa noudatetaan ISO 55001 standardia, joka ei kuitenkaan ole sertifioitu.  

Green Office -ohjelma:        

  • Toimistojen ympäristövaikutuksia vähennämme WWF:n auditoiman Green Office -ohjelman avulla. Pääkonttorin lisäksi HSV:n Käpylän toimistolla on Green Office -merkki.    

Vastuullisuus kytkeytyy myös Helenin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Riskienhallinta tarkoittaa meille järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaamme liittyviä epävarmuuksia. Helen-konsernissa riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, joka kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja raportoinnin. Kartoitamme ja arvioimme säännöllisesti toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Olennaiset vastuullisuusteemat

Valitsimme vuoden 2018 aikana Helenille tärkeimmät vastuullisuusteemat. Teimme valinnan ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten sekä sidosryhmien toiveiden ja odotusten perusteella.  Tavoitteita on vuoden 2019 aikana seurattu johtoryhmässä ja tilannetta päivitetty.

Teema Tavoite Tilanne 2019
Hiilineutraali energia Tavoitteemme on hiilineutraali energiajärjestelmä. Täsmensimme tavoitettamme: hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Välitavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, nostaa uusiutuvan energian osuus energiantuotannossamme 25 prosenttiin, puolittaa kivihiilen käyttö vuoteen 2025 mennessä sekä luopua kivihiilestä vuonna 2029.

Hankkeet ja selvitykset etenevät.
Energian alkuperä ja kestävyys Tunnemme tuottamamme energian alkuperän ja koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Keskityimme erityisesti puupelletin alkuperään ja kestävyyteen sekä hankinnan toimitusketjun kehittämiseen. Kaikki pelletintoimittajat on auditoitu. Hankinnan kestävyyden seurantaan on luotu uusi KPI-mittari.
Hiilineutraalit tuotteet ja palvelut Kehitämme asiakkaiden tarpeisiin vastaavia hiilineutraaliutta tukevia tuotteita ja palveluita. Toimme markkinoille virtuaaliakkupalvelun ja Kiinteistövahdin.
Toimitusketjun vastuullisuus Kehitämme toimitusketjumme vastuullisuutta. Kehitimme toimitusketjun vastuullisuusriskien hallintaa tekemällä vastuullisuuskysymyspatteriston, kehittämällä vastuullisuusriskityökalun ja integroimme sen osaksi hankintaprosessia. Lähetimme vastuullisuuskyselyn isoimmille toimittajillemme.

 

Arvot

Päivitimme arvot vuoden 2019 aikana yhdessä satojen heleniläisten kanssa. Toteutamme tavoitteitamme arvojemme mukaisesti. Ne kertovat, millä tavalla toimien pääsemme päämääräämme.  

Helenin arvot ovat:   

Yhteistyön mestaruus 

Ihmiseltä ihmiselle 

Maailmanluokan osaaminen 

Pane tuulemaan 

Katso myös


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on toimintamme perusedellytys.


Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti kuvaa Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Helen Sähköverkko Oy:n (100 %) ja Oy Mankala Ab:n (100 %) toimintaa.

Jaa: