Hållbarhet

Vårt uppdrag är att fördomsfritt utveckla allt smartare och renare lösningar för att möta dagens och morgondagens energiutmaningar.

Vårt mål är att vara marknadens mest kundfokuserade aktör. Det här kräver hållbarhet och ansvarstagande. Hållbar verksamhet innebär för oss lönsam och effektiv verksamhet och ständig förbättring av den, med beaktande av intressenternas krav. Kunderna, stadsborna och övriga intressenter kräver av oss bland annat att energiproduktionen är pålitlig och konkurrenskraftig och att vi minskar utsläppen.

Klimatförändringen är en stor drivkraft och för att svara på utmaningarna i samband med den tar vi fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning. Hållbarheten börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och påverkar hela samhället.

Vastuullisuus Helenissä

Hållbarhetsledning

Hållbarhetspolicyn styr all vår verksamhet. Den grundar sig på lagstiftning och på Global Compact-principerna. Vi beaktar hållbarheten vid planeringen, genomförandet och ledningen av vår affärsverksamhet. Därför tar vi fram nya och ännu hållbarare energilösningar för våra kunder. Hållbarhet är en framgångsfaktor för oss.

 Ekologisk hållbarhet

Att minska miljöpåverkan är en viktig del av vår verksamhet. Hänsyn till miljön innebär för oss i synnerhet att bekämpa klimatförändringen, skydda luften, vattnet och marken, använda naturresurser effektivt och trygga den biologiska mångfalden. Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion fram till 2035.

Ympäristövastuu Helenissä

Ihmiset

Social hållbarhet

Vår verksamhet påverkar många människor. Vi vill skapa och upprätthålla en öppen dialog med våra intressenter. Vi tar hänsyn till alla människor som påverkas av vår verksamhet och är en god granne till vår urbana miljö.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning för vår verksamhet. Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder och för samhället samt för vår ägare Helsingfors stad.

Talous

Väsentliga hållbarhetsteman

År 2018 valde vi ut de hållbarhetsteman som är viktigast för Helen. Vi grundade vårt val på den påverkan som miljön och samhället utsätts för samt på intressenternas önskemål och förväntningar. Under 2019 har vi följt målen i ledningsgruppen och uppdaterat läget.

 

Tema Mål  Läget 2019
Klimatneutral energi  Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem.  Vi har preciserat vårt mål: klimatneutralitet fram till 2035. Vårt etappmål är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent från 1990 års nivå, höja andelen förnybar energi inom energiproduktionen till 25 procent, halvera användningen av stenkol fram till 2025 och helt upphöra med användningen av stenkol år 2029. Projekten och utredningarna fortskrider.
Energins ursprung och hållbarhet Vi känner till ursprunget för den energi vi producerar och dess miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi fokuserar särskilt på träpelletsens ursprung och hållbarhet och på att utveckla leveranskedjan vid anskaffningen. Alla pelletsleverantörer har auditerats. För att övervaka hållbarheten vid anskaffningen har en ny KPI-mätare tagits fram.
Klimatneutrala produkter och tjänster Vi tar fram produkter och tjänster som svarar på kundernas behov och stöder klimatneutralitet.

Vi har lanserat tjänsten Virtuellt batteri samt Fastighetsvakten.

Leveranskedjans hållbarhet Vi utvecklar hållbarheten i vår leveranskedja.

Vi har utvecklat hanteringen av hållbarhetsrisker i leveranskedjan genom att dels utforma ett frågebatteri om hållbarhet och dels ta fram ett verktyg för bedömning av hållbarhetsrisker och integrera det i anskaffningsprocessen. Frågebatteriet har skickats till våra största leverantörer.

Dela: